Vrije Basisschool t ELLEBLOEMPJE
Vrije Basisschool ‘t ELLEBLOEMPJE
Home Wie is wie Kalenders Menu Foto's Leerlingen Leerkrachten Contact Info
Schoolraad
Door de schoolraad is er inspraak van de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap in het dagelijkse onderwijsgebeuren,  ten bate van het opvoedingswelzijn van de kinderen.   Rechten en plichten van de schoolraad inzake informatie en communicatie: 1.    Het schoolbestuur en de directie moeten de leden van de schoolraad voldoende informeren betreffende die aangelegenheden waarover de raad zijn advies- en overlegrechten uitoefent. 2.    De schoolraad zelf moet personeelsleden, leerlingen en ouders informeren over haar principes, adviezen en resultaten van overleg.   De schoolraad heeft adviesbevoegdheid over : 1.    De bepaling van het profiel van de directeur. 2.    Het studieaanbod. 3.    Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties. 4.    De opstapplaatsen en de busbegeleiding van het leerlingenvervoer georganiseerd door het schoolbestuur. 5.    De vaststelling van het nascholingsbeleid. 6.    Het beleid inzake experimenten en projecten. Een schoolraad kan over alle aangelegenheden die het personeel, de ouders en de leerlingen  aanbelangen een advies uitbrengen.     De schoolraad heeft overlegbevoegdheid over : 1.    Het opstellen of wijzigen van het schoolreglement. 2.    Het opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd evenals de regeling inzake de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend. 3.    Het opstellen of wijzigen van het schoolwerkplan. 4.    Het opstellen of wijzigen van het beleidsplan of het beleidscontract tussen de school en het CLB. 5.    Elk ontwerp van beslissing inzake de jaarplanning van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten. 6.    Elk ontwerp van beslissing inzake de grote infrastructuurwerken. 7.    Elk ontwerp van beslissing inzake de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten. 8.    Elk ontwerp van beslissing inzake het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school. Het overleg leidt tot een akkoord of niet-akkoord tussen het schoolbestuur en de schoolraad. Een akkoord wordt uitgevoerd door het schoolbestuur. In geval van niet-akkoord neemt het schoolbestuur een eindbeslissing. Samenstelling : Personeel :  Janne Willaert, Henk Willaert, Charlotte Roose Oudervereniging :  Frederique Delaere, Sofie Raçon, Tim Van Eyck Lokale gemeenschap :  Maria Vandekerckhove, Rita Berteloot
Huishoudelijk reglement Verslagen schoolraad