Vrije Basisschool t ELLEBLOEMPJE
Vrije Basisschool ‘t ELLEBLOEMPJE
Home Wie is wie Kalenders Menu Foto's Leerlingen Leerkrachten Contact Info
Huishoudelijk reglement Schoolraad
Huishoudelijk reglement voor de schoolraad Hoofdstuk 1 – Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, hierna het participatiedecreet genoemd, wordt een schoolraad opgericht voor de volgende school: Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Ieperstraat 47, 8610 Kortemark Art. 2. De zetel van de schoolraad is gevestigd op het adres van de school. Hoofdstuk 2 – Samenstelling Art. 3. De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld. Art. 4. § 1. De schoolraad bestaat uit 3 geledingen: de personeelsgeleding; de oudergeleding; de lokale gemeenschap. § 2. Elke geleding telt 3 leden. § 3. Indien een geleding van de schoolraad geen of onvoldoende vertegenwoordigers telt, is de schoolraad desalniettemin regelmatig samengesteld. § 4. De leden van de personeels- en oudergeleding worden rechtstreeks verkozen conform het kiesreglement of gemandateerd vanuit de pedagogische raad of ouderraad, opgericht volgens het participatiedecreet. § 5. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden voor de eerste vergadering van de mandaatperiode door de leden van de personeels- en oudergeleding bij consensus gecoöpteerd. Art. 5. § 1. Een lid van de personeelsgeleding van de schoolraad beëindigt zijn mandaat als: het lid niet langer effectief tewerkgesteld is in de school; het lid behoort tot het schoolbestuur van de betrokken school; het lid niet opnieuw wordt verkozen; het lid ontslag neemt. § 2. Een lid van de oudergeleding van de schoolraad beëindigt zijn mandaat als: de kinderen van het lid de school verlaten hebben; het lid behoort tot het schoolbestuur van de betrokken school; het lid niet opnieuw wordt verkozen; het lid ontslag neemt; het lid in een toestand van onverenigbaarheid komt. Het lid verkeert in een toestand van onverenigbaarheid wanneer het de hoedanigheid van personeelslid van de betrokken onderwijsinstelling bezit. § 3. Een lid van de geleding lokale gemeenschap van de schoolraad beëindigt zijn mandaat als: het lid behoort tot het schoolbestuur van de betrokken school; het lid niet opnieuw wordt gecoöpteerd; het lid ontslag neemt; het lid in een toestand van onverenigbaarheid komt. Het lid verkeert in een toestand van onverenigbaarheid wanneer het de hoedanigheid van personeelslid van de school bezit, hetzij de hoedanigheid van ouder van een leerling van de school bezit. Art. 6. § 1. 1° Indien in de loop van de mandaatperiode een lid van de personeels- of oudergeleding zijn mandaat beëindigt, wordt dit lid opgevolgd door de eerstvolgende plaatsvervanger van de desbetreffende geleding indien dit lid aangeduid werd via verkiezingen. In het andere geval wordt al naargelang de geleding waartoe het uittredend lid behoort, een nieuw lid aangeduid door de personeelsvergadering of de oudervereniging. 2° Indien het onmogelijk is een nieuw lid aan te duiden op basis van de bepaling in art. 6, § 1, 1°, eerste lid, worden er voor de desbetreffende geleding door het schoolbestuur tussentijdse verkiezingen georganiseerd om de opengevallen mandaten op te vullen. § 2. Indien in de loop van de mandaatperiode een vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap zijn mandaat beëindigt, wordt op de eerstvolgende vergadering de coöptatie overeenkomstig artikel 4 § 5 hierboven geagendeerd. Art. 7. De leden van de schoolraad onderschrijven het pedagogisch project van de school. Hoofdstuk 3 – Bescherming afgevaardigden Art. 8. Personeelsleden die deel uitmaken van de personeelsgeleding van de schoolraad kunnen voor de meningen geuit in de uitoefening van hun mandaat geen tuchtsancties oplopen. Hoofdstuk 4 – Voorzitterschap – Secretariaat – Mandatering Art. 9. § 1. De voorzitter wordt voor de duur van het mandaat van de schoolraad verkozen door de leden van de schoolraad. Noch de directeur, noch een lid van het schoolbestuur kunnen als voorzitter verkozen worden. § 2. De voorzitter kan gekozen worden uit de leden van de schoolraad of kan gekozen worden buiten de leden van de schoolraad. Indien de voorzitter gekozen wordt uit de leden van de schoolraad, is hij stemgerechtigd. Indien de voorzitter gekozen wordt buiten de leden van de schoolraad, is hij niet stemgerechtigd. § 3. Bij de verkiezing van de voorzitter wordt een consensus nagestreefd. De besluitvorming verloopt analoog met art. 30 van dit huishoudelijk reglement. § 4. Wanneer een verkozen voorzitter zijn mandaat voortijdig neerlegt wordt een nieuwe voorzitter verkozen. § 5. Bij belet van de voorzitter wordt er een plaatsvervangend voorzitter aangeduid. Art. 10. De voorzitter opent en besluit de vergadering. Hij leidt de besprekingen, staat in voor de goede werking van de schoolraad en waakt over de naleving van het huishoudelijk reglement. Art. 11. § 1. De voorzitter is verantwoordelijk voor secretariaat. Hij kan het secretariaat toewijzen aan  één van de leden. § 2. Bij belet van de secretaris wordt een plaatsvervangend verslaggever aangeduid. Art. 12. § 1. Alle briefwisseling bestemd voor de schoolraad, wordt aan de voorzitter gericht. § 2.  De briefwisseling die van de schoolraad uitgaat, wordt ondertekend door de voorzitter en door de secretaris. § 3. De briefwisseling voor de vergaderingen gebeurt via e-mail. Art. 13. De schoolraad bepaalt hoe zij, b.v. in het kader van het opstellen van de procedureovereenkomst, met andere organen zoals de directie of het schoolbestuur in overleg treedt. De schoolraad kan leden een mandaat geven om de schoolraad te vertegenwoordigen. De inhoud van het mandaat is duidelijk omschreven en wordt schriftelijk gecommuniceerd naar de directeur en naar het schoolbestuur. De leden van de schoolraad die een mandaat krijgen om de schoolraad te vertegenwoordigen kunnen dit enkel gezamenlijk uitoefenen. De gemandateerden handelen namens de schoolraad. Een mandaat kan door de schoolraad op elk moment ingetrokken worden. Hoofdstuk 5 – Procedureovereenkomst Art. 14. De schoolraad, het schoolbestuur en directeur bepalen in een overeenkomst de procedureregels die bij het uitoefenen van de participatierechten in acht moeten worden genomen. Art. 15. § 1. De procedureovereenkomst wordt goedgekeurd door de schoolraad volgens de procedure beschreven in art. 30 van dit huishoudelijk reglement. § 2. Na goedkeuring door de schoolraad tekent de voorzitter namens de schoolraad de procedureovereenkomst. Art. 16. De procedureovereenkomst wordt als bijlage bij dit huishoudelijk reglement gevoegd. Hoofdstuk 6 – Bevoegdheden Art. 17. De schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden die het personeel of de ouders aanbelangen. Art. 18. De schoolraad kan aan de directeur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school. (Art. 19.) Art. 20. § 1. De schoolraad overlegt, op basis van artikel 21 van het participatiedecreet, met het schoolbestuur over: 1° de bepaling van het profiel van de directeur; 2° het studieaanbod; 3° het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met externe instanties; 4° de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het schoolbestuur aangeboden vervoer; 5° de vaststelling van het nascholingsbeleid; 6° het beleid met betrekking tot experimenten en projecten; 7° het opstellen of wijzigen van de volgende regelingen : a) het schoolreglement; b) het schoolwerkplan in het basisonderwijs; c) het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het centrum voor leerlingenbegeleiding; 8° de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 26, § 1, 1°, a) en c), van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 9° de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten; 10° het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school ten aanzien van de leerlingen, met inbegrip van het in eigen beheer of door derden verstrekken van gezonde en evenwichtige schoolmaaltijden; 11° het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, met inbegrip van de bespreking van de resultaten van een schooldoorlichting; § 2.  De overlegbevoegdheid wordt uitgeoefend in een gezamenlijke vergadering van schoolbestuur en schoolraad. Zowel schoolraad als schoolbestuur moeten tijdens het overleg streven naar een akkoord. Het overleg leidt tot een akkoord of niet-akkoord. Een akkoord wordt uitgevoerd door het schoolbestuur. In geval van niet-akkoord neemt het schoolbestuur een eindbeslissing. Art. 21. De schoolraad kan geen adviezen uitbrengen over de arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden blijven de exclusieve materie van het LOC. Art. 22. De bevoegdheid van de schoolraad aangaande het welzijns- en veiligheidsbeleid op school doet geen afbreuk aan de bevoegdheden van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk. Art. 23. Het behoort niet tot de bevoegdheid van de schoolraad om personeelsgebonden dossiers of gevallen te bespreken. Hoofdstuk 7 – Vergaderingen Afdeling I - Bijeenroeping Art. 24. Bij het begin van elk schooljaar legt de schoolraad de vergaderdata vast. De lijst met data wordt onmiddellijk bezorgd aan de directeur. Art. 25. De schoolraad vergadert op uitnodiging van de voorzitter: op de vergadermomenten vastgelegd tijdens de eerste vergadering van elk schooljaar; wanneer de voorzitter een vraag tot advies krijgt van het schoolbestuur; wanneer de voorzitter een vraag tot overleg krijgt van het schoolbestuur. Art. 26. De secretaris bezorgt voor de vergadering de uitnodiging. Ze bevat agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en zo mogelijk, bijhorende documenten en nota’s. Art. 27. De schoolraad kan externen uitnodigen. Afdeling II - Agenda Art. 28. § 1. De voorzitter stelt de agenda op. § 2. Op vraag van een lid wordt elk onderwerp dat binnen de bevoegdheid van de schoolraad valt, op de agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst. Afdeling III – Verloop – Besluitvorming – Stemming Art. 29. § 1. Bij de aanvang van de vergadering stelt de voorzitter de volgorde van de besprekingen voor, rekening houdend met de op de agenda ingeschreven punten. § 2. Op de agenda kan ter zitting geen punt worden toegevoegd tenzij alle aanwezigen daarmee akkoord gaan. Art. 30. §1. In principe streven de leden van de schoolraad bij het verstrekken van adviezen een consensus na. § 2. In uitzonderlijke gevallen kan de schoolraad tot een stemming overgaan. In dat geval beschikt elke geleding van de schoolraad over evenveel stemmen. De directeur beschikt slechts over een raadgevende stem. Indien de voorzitter gekozen worden buiten de leden van de schoolraad beschikt hij over een raadgevende stem. § 3. De stemming gebeurt bij handopsteking, behoudens wanneer een lid om een geheime stemming verzoekt. De beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid. Onthoudingen worden niet meegeteld. Bij staking van stemmen wordt het voorstel niet aangenomen. Art. 31. Op het einde van de vergadering leest de voorzitter de besluiten van de vergadering voor. Deze worden goedgekeurd door de leden van de vergadering. Eventuele minderheidsstandpunten kunnen hieraan toegevoegd worden. Art. 32. Onverminderd artikel 4, § 3 van dit huishoudelijk reglement kan de schoolraad slechts geldig vergaderen als minstens elke geleding vertegenwoordigd is. Indien niet elke geleding vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe vergadering samengeroepen. Op deze vergadering kan, ongeacht de afwezigheid van één of meerdere geledingen, over de agendapunten van de vorige vergadering rechtsgeldig vergaderd worden. Bij eventuele stemming worden de afwezige geledingen geacht zich onthouden te hebben. Afdeling IV – Verslag Art. 33. De secretaris maakt een verslag op van elke vergadering. Het verslag wordt de volgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Art. 34. De secretaris bezorgt het verslag aan de leden van de schoolraad, aan de voorzitter van de Oudervereniging en aan de directeur. Afdeling V – Adviezen Art. 35. De schoolraad bezorgt de adviezen schriftelijk aan het schoolbestuur. Hoofdstuk 8 – Communicatie Art. 36. De schoolraad informeert de personeelsleden en de ouders over haar werkzaamheden op de volgende manier(en):  via de website van de onderwijsinstelling. Art. 37. De personeelsleden en ouders worden geïnformeerd wie hen vertegenwoordigt in de schoolraad. De personeelsleden en ouders worden geïnformeerd op welke manier zij contact kunnen opnemen met de schoolraad. Hoofdstuk 9 – Bemiddelingscommissie Art. 38. In uitzonderlijke gevallen kan zowel schoolraad als het schoolbestuur tijdens de besluitvormingsprocedure een beroep doen op een bemiddelingscommissie. De besluitvorming van de schoolraad die kan leiden tot het raadplegen van de bemiddelingscommissie verloopt volgens de procedure beschreven in art. 30 van dit huishoudelijk reglement. Art. 39. De bemiddelingscommissie is samengesteld uit drie personen. Het schoolbestuur en de schoolraad duiden elk één persoon aan. Deze twee personen kiezen de derde persoon. De aanduiding van de persoon door de schoolraad gebeurt overeenkomstig de in artikel 30 van dit huishoudelijk reglement beschreven procedure. Hoofdstuk 10 – Wijziging van het huishoudelijk reglement Art. 40. Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 1 oktober 2014. Art. 41. Dit huishoudelijk reglement geldt voor onbepaalde duur. Het kan gewijzigd worden op voorstel van ten minste de helft van de leden van de schoolraad. Een voorstel van wijziging van dit reglement moet schriftelijk gebeuren. De redenen om het reglement te wijzigen, de te wijzigen artikels en een voorstel van tekstwijziging dienen te worden toegevoegd. Art. 42. De besluitvorming die kan leiden tot een wijziging van het huishoudelijk reglement verloopt volgens de procedure beschreven in artikel 30 van dit huishoudelijk reglement. Gedaan te Kortemark, op 17 september 2014 Voor de schoolraad: BERTELOOT Rita DELAERE Frederique HAEVE Joke HEMELSOEN Griet MAES Petra MISSINNE Ann VANDAELE Bianka VANDEKERCKHOVE Maria